Historik

Järnvägen Norsholm-Bersbo började byggas i april 1877, (891 mm spårvidd) och banan öppnades för trafik 20 november 1878. Den ingick i NVHJ (Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg). Blev förstatligad 1 juli 1949. Banan lades ned omkring 1964.
Våren 1965 föddes planer på en 600 mm:s skogsjärnväg på ägor tillhörande hemmanet Oxkullen i Nykil, Östergötlands län. Den 1 juni togs första spadtagen vid RLJ:s föregångare som fick namnet Oxkullens Lokala Järnväg, (OLJ). Spårmateriel anskaffades och våren 1969 kom de första godsvagnarna.

OLJ blir RLJ. Det började bli lite trångt vid OLJ, samtidigt som några medlemmar kom på iden att köpa banområdet vid Lakvik, en ide som förverkligades. Där var svängrummet åtskilligt större.

Köp av Lakviksmarken. Köpeavtalet ingicks 14 aug. 1971 i Norrköping och godkändes av Statens Järnvägar 20 aug. 1971 i Stockholm. Köpeskillingen erlades den 11 feb. 1972 och kvitterades den 22 feb. 1972 av Statens Järnvägar. Köpeskillingen var 21.000:- vilken kostnad delades efter betalningsförmåga av dåvarande medlemmar. Ingående fastigheter: Blidsäter 1:14, Ekhult 1:5, Lakvik 1:5, Mulstad 1:5, del av Skärdala 1:4.

Historiska årtal

1971 starade Museiföreningen Risten – Lakviks Järnväg vid ett konstituerande möte i Norsholms Idrottsförenings lokal i Norsholm. Och materielen börjar flyttas över till Lakvik. Så blir det återigen järnvägsspår på NVHJ:s gamla banvall och stationsområde. Samma år påbörjades banbygget Lakvik – Backasand. Spårmaterielen kom från flera håll, bl.a. Eds Bruk och Aspa Bruk där medlemmarna bröt spår, även torvbanan vid Mariedamm inte att förglömma.

1972 inköptes 2 st. täckta godsfinkor (normalspår) från NBJ, varav den ena avsedd till lokstall för RLJ:s mindre lok. Den andra var avsedd som förråd.

1973 förvärvades tre lok från olika håll; ett från Aspa Bruk, ett diesellok tillv. Gmeinder 4344/1948. Loket är Sveriges största diesellok för spårvidden 600 mm som gått på svenska spår. Det andra loket överlåter Gullbacka Järnväg i Västerhaninge sitt ånglok Jung 3698/1925 till RLJ, det blev RLJ 2 ”Lakvik”, men senare fick det namnet ”A Dahl” Det tredje loket, ett tryckluftlok från Långbans gruvor i Värmland.

1974 anlände Ljunggrensloket som blev RLJ 1 ”Risten” från Gotland. Enda kvarvarande 600-ånglok av Ljunggrens tillverkning. Och därmed hade ett mål uppnåtts, nämnligen att föreningen skulle ha minst två ånglok.
Samma å stod vagnhallen färdigbyggd. Så nu kunde vi förvara våra fordon under tak.

Lördag 7 augusti 1976 var det premiär för tidtabellsenlig tågtrafik.

1982 togs ”Sommarvagnen” i trafik. Den kunde ta åtskilligt fler passagerare än de små vagnar som tidigare fick fungera som personvagnar.

1987 RLJ fick sommaren överta Bersbo stationshus mot att det flyttades. Bersbo station som (liksom banan i övrigt) lades av SJ ned 1964. Detta stationshus kunde vara lämpligt som stationshus i Lakvik, eftersom Lakviks (gamla) stationshus var i privat ägo. Anledningen till flytten var att området i Bersbo skulle saneras i Naturvårdsverkets regi, eftersom gammalt gruvavfall hade lakat ut.

1994 blev vägövergången vid Lakviks södra utfart färdig. Så kunde spåret söderut börja byggas.

1997 kom Godsmagasinet från Åtvidaberg. På grund av sin storlek flyttades det i två halvor. Kalle och Karl-Inge byggde delvis om magasinet invändigt, så det även kan användas både som vagnhall och godsmagasin. Utrymmet kommer väl till pass.

1999 var det premiär för ånglokstrafik.

Sommaren 2002 nådde ”sjöspårets” sträckning fram till ”stolpen”, ett delmål, och passerat den i riktning mot Ristens blivande station.

29 november 2003 är Ristens stationshus på plats, och nu är renovering påbörjad.
Våren 2005 är förberedelse påbörjad för ”Sjöspårets” fortsättning mot Ristens stationsområde, kanske 30 meter närmare stationsområdet.

Sommaren 2005 Tillbyggnaden av vagnhallen har kommit igång på allvar.

2007I början på året är taket på plats, västra långväggen klar, fyra fönster på plats men fler fönster ska dit. Gavlarna klara utom att gavelfönstren ännu saknas, samt porten ännu inte på plats. Provisoriska gångdörren ska bytas mot en permanent. Vägg mellan verkstadshall och uppställngshall är klar. Golven på övervåningen och vindsvåningen är färdiga.

2008 och 2009 är elinstallationerna i full gång.

2008 Dragningen av spåret mot Ristens station har återupptagits och fortsätter tills spåret och bangården är klara.

Juni sommaren 2011 nådde bygget av spåret fram till Ristens stationshus och i juli sträckte sig huvudspåret förbi stationshuset.

Lördagen 13:e augusti 2011 nådde vi ett etappmål, då anlöpte första tåget Ristens station. Samma år började vi bygga ”magasinspåren”, de spår som är utanför magsinets södra gavel, för magasinets anslutning till huvudspåret..

Torsdag 16:e februari 2012 kom kom vårt ånglok ”Risten” hem igen, efter en del renoveringsjobb på annat håll. En del jobb återstår. I och med hemkomsten byter loket namn till ”K.G.Kindgren”. Våra 2 ånglok heter fortsättningsvis alltså A.Dahl och K.G.Kindgren.

Onsdagen 27:e juni 2012. Invigdes officiellt sista delsträckan till Risten av Östergötlands landshövding Elisabet Nilsson och i närvaro av andra prominenta personer.

Söndag 14:e juli 2013 började vi köra med två sommarvagnar istället för en. Detta tack vare ökat antal besökare.

Torsdag 12:e december 2013 utökade vi vår lokpark med ett 3:e ånglok. Det kom från Storbritannien, loket fick nummer 3 med namnet Lakvik.

Lördag 14:e juni 2014 beslöts att vi skulle prioritera att dra spår till Pålstorp samt även bangården. Röjning av banvall och Pålstorpsområdet påbörjades på hösten.

2015 Fortsättning av röjning mot Pålstorp under sommaren.

2016 Spårbygget i Pålstorp kommer igång.

2017 Renovering av ångpannan till Ljunggrensloket.

2018 Gudrun Thorslund tar över som ny ordförande. Torkan gjorde det omöjligt att använda ånglok i trafiken. Ångloket RLJ 2 A Dahl skickas till England för renovering

2019 Trafiktillstånd från Transportstyrelsen i stället för från Polismyndigheten. Nystart renoveringen av Baronvagnarna efter bidrag från Riksantikvarieämbetet och Gustav VI Adolfs Minnesfond för svensk kultur.

2020 Trafiken inställd på grund av Covid-19. Ångloket RLJ 2 A Dahl åter från England efter renovering.

2021 Lennart Jönsson tar över som ny ordförande. Trafiken återupptagen med rekordmånga resenärer.

2022 Sanering efter sågverket i Lakvik stör verksamheten, trafiken kan trots detta genomföras.

2023 Renovering av stationshuset i Lakvik.