Signaler

Tavlorna skall stå till vänster om spåret

ljudsignaltavla
Svart baksida
Tavlans mitt är öppen
Placeras före vägövergång
Lokpersonal skall ge
ljudsignal vid passage
Orienteringstavla
Svart baksida
Tavlans mitt är öppen
Orienterar om hållplats
eller lastplats
Bansignaltavla
Vit baksida med svart kryss
Tavlan betyder stopp
Placerad på stoppbom kan
bägge sidor vara lika
Stationsgränstavla
Vit baksida med svart kryss
Markerar gränsen för stationsområde
där huvudsignal saknas
Framsidan vänd mot linjen
Varsamhetstavla
Vit baksida med svart kryss
Iakttag särskild varsamhet

 

Utdrag ur

Tjänstgöringsreglemente vid Kosta järnväg
Fastställt den 26 oktober 1922 av Kungliga Järnvägsstyrelsen att tillämpas fr.o.m. 1 December 1922

 

Ljudsignaler från lok eller motorvagn

Giv akt, ett kort ljud.
a) då så erfordras till personers åtvarnande;
b) till besvarande av signal, som icke omedelbart kan åtlydas;
c) då tåg får passera station som svar på given avgångssignal;
d) efter det tåg stannat för från infartssignalen given stoppsignal utanför station, där det enligt tidtabellen ska passer utan att göra uppehåll.

Bromsa,  ett långt ljud, ett kort och ett långt ljud.
då bromsning påkallas från medföljande bemannade skruvbromsar.

Lossa bromsarna,  ett långt och ett kort ljud.
a) då tåg, som icke har genomgående bromsinrättning, ska sättas igång;
b) då bromsning av tåg ägt rum och föraren påkallar bromsningens upphörande.

Tåg kommer,  ett långt ihållande ljud
a) då tåg nalkas huvudsignal, som visar stopp, tunnel och sådan kurva eller vägkorsning i banans plan, mot vilken sikten är skymd;
b) då människor synas i spåret.

Fara,  många tätt upprepade, korta ljud.
a) då fara hotar i gång varande tåg och således skyndsam och kraftig bromsning påkallas från medföljande bemannade skruvbromsar;
b) då för tåg, som stannat, skyndsamt erfordras arbetsbiträde på grund av inträffat missöde eller olycka.

Handsignaler

Stopp

Stopp gives med röd utvecklad signalflagga, signalgivarens armar eller handsignallykta med rött sken. Står signalgivare på vagn, ges signal med den lediga handen över huvudet och för den från vänster till höger och åter.

Sakta

Sakta, gives under dagenmed signalgivarens ena arm, sträckt uppåt och under natten med handsignallyktas gröna sken, hållet stilla.

Framåt

Framåt gives under dagen med signalgivarens båda armar, vågrätt utsträckta, och under natten med handsignallyktas ofärgade sken, långsamt fört i cirkel.

Avgång

a) under dagen: genomen cirkelformig rörelse med den signalerandes ena arm.
b) under natten: med handsignallyktans gröna sken, fört i cirkel.

Back

Back gives under dagen med signalgivarens ena arm, långsamt förd från höger till vänster och åter. Under natten med handsignallyktans ofärgade sken, långsamt fört upprepade gånger vågrätt från höger till vänster och åter.

Skjuts

Skjuts, gives under dagen med signalgivarens ena arm, hastigt förd nedifrån och snett uppåt under natten med ofärgat sken från handsignallykta, förd på samma sätt. Då signalen gives med arm eller lykta, skall armen några sekunder bibehållas i slutläget. ”Skjuts”, vilken signal icke får givas i det fall, att lokomotivet eller motorvagnen medför vagnar vid båda ändarna, betyder hastig backrörelse med vagnar, av vilka en eller flera är avkopplade.